[1]
Nilesh Chandrakant Adhav 2020. ANALYZING POST POLITICAL DEVELOPMENT IN MAHARASHTRA. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 16 (Nov. 2020), 192-201.