[1]
Seitkaziyev Ruslan, Zhuzey Myrzakhmet, Smankulova Zhanat, Abdugulova Baglan, Kassymov Madiyar and Bissenbayeva Zhanat 2020. MODERN TRENDS OF SCHOOL HISTORICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 3 (Nov. 2020), 781-789. DOI:https://doi.org/10.48080/jae.v17i3.171.