[1]
Abdulhalim Khamidovich Mahmudov, Bakhtiyor Khudayberdievich Rakhimov, Mukarram Djumanovna Toshmatova, Rano Abdullaevna Khalilova, Noila Nasim-qiz iAbdurahmanova, RakhimaKurbonovna Turdieva 2020. DIDACTIC POTENTIAL OF CHESS GAME AND ITS INFLUENCE ON STUDENT ACHIEVEMENT . PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Nov. 2020), 11088-11098.