(1)
Tian Bin; Wang Fang; Ren Yifan. THE ENIGMATIC POWER OF 142857 IN THE ANCIENT EGYPTIAN PYRAMIDS. J Arch.Egyptol 2023, 20, 2060-2075.