(1)
Seitkaziyev Ruslan; Zhuzey Myrzakhmet; Smankulova Zhanat; Abdugulova Baglan; Kassymov Madiyar; Bissenbayeva Zhanat. MODERN TRENDS OF SCHOOL HISTORICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. J Arch.Egyptol 2020, 17, 781-789.