(1)
Kaldybekov Nurbol; Saduev Ruslan; Shamakhay Saira; Abuov Amrekul; Zhanzhumenov Rustam; Bissenbayeva Zhanat. RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM. J Arch.Egyptol 2020, 17, 790-795.