Seitkaziyev Ruslan, Zhuzey Myrzakhmet, Smankulova Zhanat, Abdugulova Baglan, Kassymov Madiyar, & Bissenbayeva Zhanat. (2020). MODERN TRENDS OF SCHOOL HISTORICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(3), 781-789. https://doi.org/10.48080/jae.v17i3.171 (Original work published November 3, 2020)