Kaldybekov Nurbol, Saduev Ruslan, Shamakhay Saira, Abuov Amrekul, Zhanzhumenov Rustam, & Bissenbayeva Zhanat. (2020). RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(3), 790-795. https://doi.org/10.48080/jae.v17i3.172