SEITKAZIYEV RUSLAN; ZHUZEY MYRZAKHMET; SMANKULOVA ZHANAT; ABDUGULOVA BAGLAN; KASSYMOV MADIYAR; BISSENBAYEVA ZHANAT. MODERN TRENDS OF SCHOOL HISTORICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 781-789, 2020. DOI: 10.48080/jae.v17i3.171. Disponível em: https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/171. Acesso em: 28 nov. 2021.