Kaldybekov Nurbol, Saduev Ruslan, Shamakhay Saira, Abuov Amrekul, Zhanzhumenov Rustam, and Bissenbayeva Zhanat. “RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM”. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, vol. 17, no. 3, Nov. 2020, pp. 790-5, doi:10.48080/jae.v17i3.172.